FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कम्बल तथा लेडिज साईकल खरिद सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वानको सूचना |

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

शिल्बन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

औषधी खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: