FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०३/०७९।०८० कृषी स्नातक पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको संशोधित सूचना ।

लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।