FAQs Complain Problems

आ.व. ०७४/०७५ प्रथम गाउँसभा

यस प्रसौनी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभा आ.व. २०७४/२०७५ को अनुमानित आय/ब्यय रु २३,७७,३६,९७६|०८ विनियोजित भएको छ|

चालुतर्फ रु. ३७५,००,००० 

पुजितर्फ़ रु. ११७०,८०६७६|०८ र 

सशरत अनुदानतर्फ रु. ८३१,५६,३०० विनियोजन भएको छ | 

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधी

कर्मचारी