FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. ०७९।०८० का कार्यपालिका तथा वडा स्तरिय आयोजनाहरु

संशोधित सहितको वार्षिक बजेट कार्यक्रम

प्रसौनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८

आ.व. ०७८|०७९ को बजेट तथा निति कार्यक्रम

प्रसौनी गा.पा. को विनियोजन ऐन २०७७

दस्तावेज: