FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ५ बाट राहत प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको भर्पाई

दस्तावेज: 

खानेपानी फिल्टर आपूर्तिको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना |

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना |

२०७६ सालको आधारभूत तह कक्षा आठको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

२०७६ सालको गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा  आठ (८) को नतिजा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ |

दस्तावेज: 

वडा नं. ७ बाट राहत प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरुको भर्पाई

दस्तावेज: